ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา Dss

ระบบสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ อว. รับทำวิทยานิพนธ์ กระบวนการทางสถิติ คำนวณค่าทางสถิติจากตารางข้อมูล เช่น imply, standard deviation, minimal, maximum, correlation and so on.