“หมอสันต์” ชง แปด แนวทางถึง “บิ๊กตู่” จี้แก้ไขไขปัญหาโควิด ลดระบาด-ไร้ประโยชน์

[ad_1]

หมอสันต์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จี้ “บิ๊กตู่” เร่งแก้ปัญหาโควิด-19 พร้อมเสนอ แปด แนวทางลดการระบาด-เสียชีวิต

คาสิโน

คาสิโนออนไลน์ วันที่ a สาม ส.ค.2564 ศ.การพิจารณาคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต เนื่องจากผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมาก ทั้งที่ป่วยด้วยโควิด-19 และ ไม่ได้รับป่วยด้วยโควิด-19 ไม่ได้รับรับการรักษาพยาบาลอย่างทันการ และสมบูรณ์

รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินจำนวนไม่น้อยกว่ามาก ได้รับล้มป่วยและเสียชีวิต ภาพจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 บนเหลือก็กำลังเหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงานหนักมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ จึงมีข้อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี บนได้รวบอำนาจการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ทุกแบบ สามสิบ นางแบบ ไว้บนตนเองได้เร่งดำเนินการดังนี้

1. พื้นที่การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน เปิดเผยเป็นเอกภาพ ก็ยังมีเก็บประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างจริงจังในปัจจุบัน การประสานงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังไม่เป็นเอกภาพ โดยปกติไม่แน่นอนหนึ่งในเลยประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดการระบาด และการเสียชีวิตจากโควิด-19

ทั้งสอง. หยุดการให้ข่าวและการสร้างข่าวที่พื้นที่เกิดความสับสนจนประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และดำเนินการลงโทษผู้บนสร้างและแพร่ข่าวเท็จอย่างจริงจัง

a สาม. เร่งการตรวจเชิงรุกเพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่และชุมชนที่ก็ยังมีเก็บปัจจัยเสี่ยง ไม่บังคับ ชุมชนแออัด สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิต แคมป์คนงานก่อสร้าง โดยเป็นการแยกกักอย่างจริงจังและเข้มงวด ซึ่งในปัจจุบันยังมีการปล่อยปละละเลยกันอยู่

สี่. นำทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (ทั้งบุคลากรและวัปัจจุบันุอุปกรณ์) มาช่วยในการตรวจเชิงรุก การแยกผู้ทำให้ติดเชื้อ การช่วยเหลือดูแลการแบกกักที่ที่อยู่อาศัย (Home Isolation) และในชุมชน (Community Isolation) เพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

5. เพิ่มและกระจายศูนย์ตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนไปยังพื้นที่อันตราย เพื่อลดการแพร่เชื้อจากความแออัด และการเดินทางของประชาชนไปยังศูนย์ฯ บนก็ยังมีเก็บเก็บน้อยในปัจจุบัน

6. ช่วยเหลือ และช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ติดเชื้อมีความมั่นใจว่าตนจะได้รับการดูแลตามสมควร ไม่ว่าจะแยกกักตัวอยู่ในบ้าน ในบริเวณใกล้เคียง ในวัด ในโรงเรียน ในค่ายทหาร และอื่นๆ

7. สนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ไม่ติดเชื้อสามารถดูแลตนเอง ไม่เปิดเผยติดเชื่อ และในกรณีใหญ่ ไม่บังคับ เก็บในพื้นที่เสี่ยงสูงมาก ได้รับย้ายออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย

แปด.สนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชาชนผู้หายจากการติดเชื้อแล้ว และประชาชนผู้สามารถดูแลตนเอง ไม่เปิดเผยติดเชื้อเข้ามาดูแล ผู้บนแยกกักตัวอยู่ในบ้าน และในชุมชนเพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เป็นต้น

[ad_2]

สังเกตหนังออนไลน์